• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Čas sa nám kráti a 25.5.2018 príde v účinnosť nové nariadenie z EÚ, pod názvom GDPR (General data protection regulation), ktoré bude upravovať doterajší platný zákon o ochrane osobných údajov. Nevyhne sa mu nikto, kto spracuváva alebo zhromažďuje osobné údaje Európanov. Porušenie môže mať likvidačné následky. Prečítajte si aj článok „Čo je to GDPR„.

Hlavné zmeny a povinnosti, ktoré na vás čakajú a je potrebné ich zabezpečiť:

  • pre stanovené subjekty ustanoviť zodpovednú osobu,
  • upraviť prispôsobiť príslušnú dokumentáciu novej právnej úprave,
  • čakajú vás zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
  • zavedenie likvidačných pokút za porušenie povinností (pokuty až do 20 miliónov eur),
  • nové práva dotknutých osôb (napr. právo byť zabudnutý),
  • viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje.

Ustanovenie zodpovednej osoby bude povinné v týchto prípadoch:

  • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
  • hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku