• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

V súvislosti s pandemickým ochorením koronavírus COVID-19 a snahou o zamedzenie šírenia pandémie vysvetľuje Úrad na ochranu osobných údajov SR (UOOU SR) otázky ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov.

Telesná teplota ako osobný údaj

Do jednej z kategórií spracovania a evidencie osobných údajov patrí aj údaj o teplote pacienta. Pre spracovanie takéhoto údaju platí ustanovenie článku 9 a narábanie s právnym základom v článku 6.

Čl. 9 ods.2 Nariadenia vysvetľuje nutnosť stanovenia podmienok v záväznom právnom predpise, ktorý presne určuje vyhovujúce a nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a slobôd osoby, ktorej sa spracovanie takéhoto údaju týka.

V súčasnej výnimočnej situácií by sa za vyhovujúci právny predpis mohol považovať zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého možno vydať v danej situácií vyhovujúce opatrenia.

Home office a ochrana dát

Ak zamestnávateľ povolí pracovať z domu, zamestnanec musí mať výpočtovú techniku zabezpečenú heslom alebo inými adekvátnymi opatreniami. Je nutné mať na zreteli, že práca z domu môže zvýšiť riziko úniku osobných údajov. Preto zamestnanec nesmie zabúdať na dostatočnú ochranu svojho počítača.

Výstrahou môže byť prípad dánskych miest a obcí, ktorým, z dôvodu nedostačujúceho zabezpečenia počítačov s osobnými údajmi, bola uložená pokuta dánskym úradom na ochranu osobných údajov.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments